Citat

среда, 10. април 2013.

Primena SLJ - 2 j-ne 2 nepoznate


Примери примене СЛЈ

1.       Збир два броја је 55 а њихова разлика 31. Одреди те бројеве.
2.       Обим правоугаоника је 68cm а странице му се разликују за 10cm. Одреди површину тог правоугаоника.
3.       Разлика два комплементна угла је 10о. Одреди те углове.
4.       Одреди оштре углове правоуглог троугла ако је један од њих два пута већи од другог.
5.       Три четвртине првог броја је за 24 мање од пет шестина другог броја. Одреди те бројеве ако је први број за 14 мањи од другог броја.
6.        Маја је 8 година старија од брата а за 5 година она ће бити два пута старија од брата. Колико година има Маја а колико брат?
7.       На фарми се узгајају кокошке и краве. Ако имају укупно 288 глава и 626 ногу, колико има кокошака а колико крава на тој фарми?
8.       Два броја су у односу 4:9. Ако оба броја увећамо за 5, однос ће бити 1:2. Који су то бројеви?
9.       Марина је замислила двоцифрен број чији је збир цифара 9. Ако цифре замене места добиће се броој који је за 45 већи од полазног. Који број је Марина замислила?
10.   Збир цифара двоцифреног броја је 12. Ако тај број поделимо са његовом цифром јединица добијамо количник 8 и остатак 1. Одреди тај број.
11.   Ако бројилац неког разломка умањимо за 3 а именилац увећамо за 1, добићемо разломак једнак једној половини, а ако именилац умањимо за 3 а бројилац увећамо за 3 добијамо јединицу. Одреди тај разломак.
12.   Једна катета правоуглог троугла једнака је са две трећине друге катете. Ако дужу катету смањимо за 3cm а краћу повећамо за 4cm површина се неће променизи. Одреди хипотенузу тог троугла.